مقالات

تاریخ انتشار : 2017/07/06

Snore Guard 1

Snore Guard مقاله درباره محافظ دهانی خر و پف  

تاریخ انتشار : 2017/06/16

Main Mouthguard

   How Mouthguards Work Including: Concussion Prevention With Custom Mouthguards Dr Anthony Lovat BDS      

تاریخ انتشار : 2017/06/16

Essix

  ESSIX Appliance Technology Update A Scientific Journal on the Fabrication, Alteration & Retention of Essix Appliances      

تاریخ انتشار : 2017/06/16

Essix Molar Distalizer

  Essix- Based molar distalization appliance H. Babacan and C. Doruk          

تاریخ انتشار : 2017/06/16

تصحیح چرخش شدید یک دندان

  تصحیح چرخش شدید یک دندان ثنایای میانی فک بالا با استفاده از دستگاه ارتودنسی متحرک و فنر Whip در دوره دندانی مختلط : گزارش یک مورد دکتر طاهره جلالی، دکتر علی باقریان